Design-forskning ­—

Dansk Designs DNA er et nyt projekt under Designrådet der er udsprunget af Rådets Designpolitik- og Designforskningsgruppe i samarbejde med bl.a. KADK, Designmuseum Danmark, Dansk Design Center og Design Danmark. Formålet med projektet er at skabe fornyet synlighed og engagement i formidlingen af den værdi, design skaber for erhvervsliv og samfund og den styrkeposition, dansk design repræsenterer for Danmark.

Motivationen bag projektet er, at dansk design i disse år oplever en voksende popularitet i udlandet. Eksporten af danske designprodukter og møbler er stigende, den nye ”Nordic Cool” bevægelse skaber øget fokus på potentialerne for international branding af Danmark og Norden, og flere danske virksomheder har fået øjnene op for de økonomiske fordele ved at bruge design i processer og produktudvikling.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at potentialerne er langt større, hvis Danmark formår at udnytte sine erhvervsmæssige, forsknings- og uddannelsesmæssige styrker inden for design, og at vi i endnu højere grad end i dag skal kunne brande sig blandt verdens førende design nationer.

Projektets formål er at sætte fokus på dansk design nu og fremtiden. Hvad er dansk design i dag? Er der nogle grundlæggende fællestræk – et dansk designDNA? Og hvad udgøres det i så fald af? Lukrerer vi stadig på vores glorværdige fortid eller skaber vi design til fremtiden? Og hvis, vi kan tale om et dansk design DNA, hvordan kan vi så udnytte det bedre – til fordel for dansk kultur, erhverv, uddannelse og eksport? Dansk Designs DNA projektet vil være platform for en række initiativer der med forskellige tematikker diskuterer, udfordrer og undersøger dansk designs aktuelle status og mulige fremtidsspor.

I 2016 og 2017 vil der blive afholdt en række masterclasses på forskellige institutioner og med skiftende vinkler. I centrum for diskussionerne står spørgsmål som: Hvad associeres dansk design med i Danmark og internationalt? Er der interne faktorer, der spiller ind på udvikling af dansk design, og hvad er disse i så fald? Hvordan spiller aktuelle eksterne faktorer som globalisering og overnationale udviklingstendenser som teknologi, bæredygtighed og nye former for design ind på udviklingen af dansk design i dag? Kan det danske design-DNA udtrykke sig endnu mere tydeligt ved at foreslå løsninger til samtidens og fremtidens dominerende samfundsproblemer?

Dansk design udvikler sig i et indbyrdes samspil mellem disse faktorer. Kan man på den baggrund give nogle bud på, hvilken vej dansk design bevæger sig eller bør bevæge sig? Og kan vi f.eks. drøfte dansk design i et mere ideologisk orienteret lys: Hvad er design til for? Hvad er det for et design samfund, vi tror på? Hvordan vil vi befordre det? Hvad er designs rolle i sammenhæng med det danske samfund og i relation til globaliseringen? Der er efterhånden bred enighed om, at design har potentialerne til at løse de globale ’grand challenges’ – spørgsmålet bliver, hvordan det danske designsamfund kan bringes i spil som rollemodel? Oplæg og diskussioner fra seminarerne vil efterfølgende blive samlet og udgivet som debatindspil til designbranchen og designoffentligheden.

Lær mere:

Dansk Design DNA plancher

Udvikling af det danske Design DNA

Videosamtaler – Hvad er særligt ved dansk design?

Konference – Hvad er design? Designbegrebet til debat

Konferencerapport – På sporet af det danske design dna